Jídelna

Jídelna - informace

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Děti jsou omlouvány přes aplikaci Naše MŠ. Plánovanou nepřítomnost dítěte oznamte do 12:00 hodin předchozího dne.. Při náhlé absenci si zákonní zástupci mohou první den absence vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče, a to od 11 do 12 hodin v kuchyni mateřské školy.

Telefony sloužící k omlouvání dětí:
Broučci 725 543 881 -- Kočičky 725 543 882 -- Včelky 725 543 876

Potravinové alergie a individuální stravování
Pokud má dítě alergii na některou z potravin, je potřeba tuto skutečnost sdělit učitelce dítěte. Pokud je nutné individuální stravování, je nutné sepsat s Mateřskou školou Dohodu o individuálním stravování, kde bude určeno, jak bude toto stravování probíhat.

PLATBY

Školné:
600 Kč/ měsíc
děti s povinnou předškolní docházkou a s odkladem školní docházky bez úplaty
úplata za předškolní vzdělávání je hrazena vždy do 15.dne stávajícího měsíce
Stravné:
děti do 6-ti let: 47 Kč
přesnídávka 12 Kč
oběd 20 Kč
svačina 11 Kč
pitný režim 4 Kč
děti nad 6 let: 53 Kč
přesnídávka 13 Kč
oběd 24 Kč
svačina 12 Kč
pitný režim 4 Kč
úplata za stravné je hrazena v měsíci následujícím po daném stravování, taktéž do 15.dne v měsíci

Úhrada plateb na číslo bankovního účtu:
1905659349/0800 pod variabilním symbolem dítěte.