Jídelna

Jídelna - informace

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Děti jsou omlouvány zákonnými zástupci ústně učitelce dítěte či písemně formou SMS na třídní telefon. Při náhlé absenci si zákonní zástupci mohou první den absence vyzvednout oběd do vlastního jídlonosiče, a to od 11 do 12 hodin v kuchyni mateřské školy.

Telefony sloužící k omlouvání dětí:
Broučci 725 543 881 -- Kočičky 725 543 882 -- Včelky 725 543 876

Potravinové alergie a individuální stravování
Pokud má dítě alergii na některou z potravin, je potřeba tuto skutečnost sdělit učitelce dítěte. Pokud je nutné individuální stravování, je nutné sepsat s Mateřskou školou Dohodu o individuálním stravování, kde bude určeno, jak bude toto stravování probíhat.

PLATBY

Školné:
450 Kč/ měsíc
děti s povinnou předškolní docházkou a s odkladem školní docházky bez úplaty
úplata za předškolní vzdělávání je hrazena vždy do 15.dne stávajícího měsíce
Stravné:
děti do 6-ti let: 39 Kč
přesnídávka 9 Kč
oběd 18 Kč
svačina 9 Kč
pitný režim 4 Kč
děti nad 6 let: 47 Kč
přesnídávka 11 Kč
oběd 22 Kč
svačina 10 Kč
pitný režim 4 Kč
úplata za stravné je hrazena v měsíci následujícím po daném stravování, taktéž do 15.dne v měsíci

Úhrada plateb na číslo bankovního účtu:
1905659349/0800 pod variabilním symbolem dítěte.